Diğer etkinliklerimizin yanında, X-Change Derneği olarak, Almanya, İtalya, Avusturya, Romanya ve Türkiye’den katılan organizatörlerimiz ve partnerlerimizle birlikte konut kültürünün nasıl oluştuğu ve algılandığına dair sorulara yaratıcı metotlarla yanıtlar bulmaya çalıştık. Ortaya çıkan sonuçları içeren bir seçkiyi, çeşitli multimedyatik sergilerdeki tanıtımlarının yanı sıra şimdi bu katalog formunda da sunuyoruz.

Böylelikle projenin, her biri ayrı spesifik bir sorusunu araştıran üç önemli yapı taşı da belgelenmiş oluyor:

An exhibition at Romanian Cultural Institute, Istanbul, 27 Jan - 14 Feb 2014
The exhibits

Avrupa hangi konut kültürü ve senaryolarını sunuyor? Bunlar günlük kullanıcıları tarafından nasıl algılanıyor?

Bu sorulara yaklaşım sağlayabilmek için İstanbul, Ferrara ve Viyana’da (X-Change, proje organizatörleri, partnerlerimiz) konuyla ilgilenen kimselere, kolay kullanılabilen 60’ar adet tek kullanımlık fotoğraf makinesini dağıttık. Farklı yaş, toplumsal sınıf, meslek grubu ve farklı yaşam şartlarına sahip katılımcılardan, nasıl ikamet ettiklerini ve yaşadıklarını (birlikte yaşadıkları ev arkadaşlarıyla ya da onlarsız, içeri ve dışarıyı fotoğraflayarak, en sevdikleri mekanlar vs.) fotoğraflamaları istendi.
Her bir kente dair fotoğrafların tabedilmelerinin ardından resimler, uzman bir jüri tarafından internet üzerinden değerlendirilip seçildi. Burada önemli olan sadece “en güzel” resimleri bulmak değil, her şeyden önce ev manzaralarını çeşitli biçimleniş ve açılardan, mümkün olduğunca geniş bir palet içerisinde ortaya çıkarmaktı.

All participants and their photographs:

ISTANBUL

 

Selections:

Vienna

Istanbul

Ferrara

Berlin

Milano (9 groups)

 

Kentin genç sakinleri (çocuklar ve gençler)
konutla hangi tasavvur ve arzuları ilişkilendiriyorlar?

Bu soruyu yanıtlamak üzere Viyana ve İstanbul’da birçok okulda çocuk ve gençler için yaratıcı atölyeler planlandı ve gerçekleştirildi. Bu atölyeler çerçevesinde çocuklar, Avrupalı sanatçıların yönetiminde ve sınıf öğretmenleriyle işbirliği halinde “arzuladıkları ev” ve gelecekte barınmanın nasıl olacağı konularındaki tasavvurları üzerinde düşünme ve bunları yaratıcı araçlarla (çizim, kolaj vs.) temsil etme olanağı buldular.

Selections:

Vienna

Istanbul

 

Özgül yerel konut kültürleri, kentin yerleşik sanatçıları tarafından çalışmalarında nasıl yansıtılıyor?
Dışarıdan gelen sanatçı arkadaşları “yabancı” konut kültürünü nasıl algılıyor?

Buna yönelik olarak sanatçılar/fotoğrafçılar/yazarlar birkaç günlüğüne kendilerine yabancı bir kente (Berlin, İstanbul, Ferrara veya Viyana), bu kentin konut biçimleri ile ilişkilenmeye, onları yorumlamaya ve kendi “dillerinde” görünür kılmaya davet edildiler. Bu ortak ödev üzerinde farklı kökenlerden gelen kültür üreticilerinin çalışmalarının, Avrupa sanatsal ve kişisel değiş-tokuşunu desteklemesi de hedeflendi – çalışmalardan bir seçki burada sergilenmektedir. Ayrıca yukarıdaki şehirlerde yaşayan sanatçılar/fotoğrafçılar halihazırda var olan çalışmaları ile projeye katılmaya ve bu çalışmaları ile kentlerinin bir “kartvizitini” oluşturmaya davet edildiler.

The artists views

Anita Andrzejewska

Istanbul

Gerbrand Bakker

Ferrara

Wonen in een middeleeuwse stad
...
(ned / eng / ita / tur / deu)
..
.

Mattia Candiotti

Ferrara, Vienna

Daniele Iodice

Ferrara

Søren Jessen

Vienna

Om at stemme kroppen
...
(ned / eng / ita / tur / deu)
..
..

Oliver Kern &
Michaela Heissenberger

Berlin

Paul Albert Leitner

Berlin | Istanbul | Vienna

Klemens Ortmeyer

Istanbul

Reiner Riedler

Vienna

Sibylle Vogel

Istanbul

Nariman Mansouri

Beijing | Tehran | Vienna

 

Together with our Austrian, German, Italian, Romanian and Turkish co-organisers and partners, we, the association X-CHANGE, aimed to find answers to questions on the development and perception of living culture through creative means. Some of the resulting works have now been brought together in this multimedia exhibitions.
Each city’s living culture is approached in several ways through various modules, and the resulting contributions – both when viewed as a whole or in contrast with each other – give insights into the living cultures of Berlin, Istanbul, Ferrara and Vienna in very direct and personal ways.

In doing so, three fundamental project elements dealing with the following questions will be documented:

An exhibition at Romanian Cultural Institute, Istanbul, 27 Jan - 14 Feb 2014
The exhibits

What housing models and environments can be found in the European sphere?
How are these perceived by their daily users?

In order to approach this question, we (X-CHANGE, the project co-organisers and our partners) distributed 60 easy-to-use disposable cameras among interested residents in Berlin, Istanbul, Ferrara and Vienna. These participants – drawn from a range of ages, social spheres, professions and life situations – were asked to photograph how they currently live (with or without co-habitants, interior and exterior pictures, their favourite rooms, etc). Having been developed, the images from each city were judged and selected by a professional jury via the internet. The aim was not to select the most “beautiful” images, but to arrive at the broadest possible collection of images of living cultures, in all their various manifestations and facets. The selected photographs are intended to encourage viewers to personally engage with and reflect on their own as well as other’s living cultures.

All participants and their photographs:

ISTANBUL

 

Selections:

Vienna

Istanbul

Ferrara

Berlin

Milano (9 groups)

 

What conceptions and wishes do young residents (children and teenagers) have concerning their living spaces?

In order to answer this question, creative workshops for children and teenagers were devised and carried out at several schools in Vienna and Istanbul. During the course of these workshops (which were jointly led by artists from across Europe and the class teachers), the children had the opportunity to engage with their ideas of a “dream home” and “living in the future”, and to express these ideas through creative means (drawings, collages etc.).

Selections:

Vienna

Istanbul

 

How are regionally specific dwelling models reflected by local artists in their work?
How do their colleagues from the “outside” perceive a “foreign” living culture?

Artists, photographers and authors were invited for a few days to a city unfamiliar to them (Berlin, Istanbul, Ferrara or Vienna) and given the task to engage artistically with the dwelling models of that city, to interpret them and to render them “visible” in their respective artistic languages. The work of artists from different backgrounds on this joint task was also intended to facilitate inter-European exchange on an artistic and personal level, and a selection of the resulting works is presented here. In addition, local artists and photographers living in the respective cities were invited to participate in the project with pre-existing works and through these to create a “calling card” of their cities.

The artists views

Anita Andrzejewska

Istanbul

Gerbrand Bakker

Ferrara

Wonen in een middeleeuwse stad
...
(ned / eng / ita / tur / deu)
..
.

Mattia Candiotti

Ferrara, Vienna

Daniele Iodice

Ferrara

Søren Jessen

Vienna

Om at stemme kroppen
...
(ned / eng / ita / tur / deu)
..
..

Oliver Kern &
Michaela Heissenberger

Berlin

Paul Albert Leitner

Berlin | Istanbul | Vienna

Klemens Ortmeyer

Istanbul

Reiner Riedler

Vienna

Sibylle Vogel

Istanbul

Nariman Mansouri

Beijing | Tehran | Vienna

 

Wir – der Verein X-CHANGE – versuchten gemeinsam mit unseren Mitorganisatoren und Partnern aus Deutschland, Italien, Österreich, Rumänien und der Türkei mittels kreativer Methoden Antworten auf Fragen zur Entstehung und Wahrnehmung von Wohnkultur zu finden. Nun können wir eine Auswahl der entstandenen Ergebnisse in dieser multimedialen Ausstellungen zeigen.

Damit werden zugleich drei wesentliche Bausteine des Projekts dokumentiert, die sich jeweils mit einer spezifischen Fragestellung beschäftigten:

An exhibition at Romanian Cultural Institute, Istanbul, 27 Jan - 14 Feb 2014
The exhibits

Welche Wohnkulturen und -szenerien bietet der europäische Raum?
Wie werden diese von ihren alltäglichen BenutzerInnen wahrgenommen?

Zur Annäherung an diese Fragestellungen wurden von uns (X-CHANGE, Projekt-Mitorganisatoren und unsere Partnern) je 60 leicht bedienbare Einweg- Kameras an interessierte BürgerInnen in Berlin, Istanbul, Ferrara und Wien verteilt. Die TeilnehmerInnen unterschiedlichen Alters, verschiedener Gesellschaftsschichten, Berufsgruppen und Lebenssituationen wurden gebeten, zu fotografieren, wie sie momentan wohnen und leben (mit oder ohne MitbewohnerInnen, Innen- und Außenaufnahmen, Lieblingsraum usw.).
Nach Entwicklung der Bilder aus jeder Stadt wurden diese von einer Fachjury via Internet beurteilt und selektiert. Dabei sollte es nicht nur darum gehen, die „schönsten“ Bilder auszusuchen, sondern vor allem darum, eine möglichst breit gefächerte Palette an Wohnansichten in ihren verschiedenen Ausformungen und Facetten zu erhalten. Die dabei entstandene Auswahl soll den/die BetrachterIn zu persönlicher Auseinandersetzung und Reflexion mit der eigenen oder fremden Wohnkultur anregen.

All participants and their photographs:

ISTANBUL

 

Selections:

Vienna

Istanbul

Ferrara

Berlin

Milano (9 groups)

 

Welche Vorstellungen und Wünsche verbinden junge BewohnerInnen (Kinder und Jugendliche) mit dem Wohnen?

Um diese Frage zu beantworten, wurden an mehreren Schulen in Wien und Istanbul Kreativworkshops für Kinder und Jugendliche geplant und durchgeführt. Im Rahmen dieser Workshops bekamen die Kinder die Möglichkeit sich unter der Leitung von KünstlerInnen aus Europa und in Zusammenarbeit mit den KlassenlehrerInnen mit ihren Vorstellungen von ihrem „Wunsch-Zuhause“ sowie vom Wohnen in der Zukunft auseinanderzusetzen und dies mit kreativen Mitteln (Zeichnungen, Collagen, usw.) darzustellen.

Selections:

Vienna

Istanbul

 

Wie werden regional spezifische Wohnformen von ortsansässigen KünstlerInnen in ihrer Arbeit reflektiert?
Wie nehmen ihre KollegInnen von außen eine „fremde“ Wohnkultur wahr?

Dazu wurden KünstlerInnen/FotografInnen/AutorInnen für einige Tage in eine ihnen fremde Stadt (Berlin, Istanbul, Ferrara oder Wien) eingeladen mit dem Auftrag, sich mit Wohnformen in dieser Stadt künstlerisch auseinanderzusetzen, sie zu interpretieren und in ihrer „Sprache“ sichtbar zu machen. Die Arbeit von Kulturschaffenden unterschiedlicher Herkunft an dieser gemeinsamen Aufgabenstellung sollte zudem den europäischen Austausch auf künstlerischer und persönlicher Ebene fördern – eine Auswahl der Arbeiten wird hier präsentiert. Weiters wurden KünstlerInnen/FotografInnen, die in den oben genannten Städten leben, eingeladen, sich mit bereits vorhandenen Arbeiten am Projekt zu beteiligen und mit diesen eine „Visitenkarte“ ihrer Stadt zu erstellen.

The artists views

Anita Andrzejewska

Istanbul